Altijd redelijk en transparant. Bij ons geen verrassingen!

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN Swarts De Groen Advocaten 

1.1 Swarts De Groen Advocaten  (verder te noemen: “SDG Advocaten”) is de naam van het samenwerkingsverband tussen mrJ.P.H.C. Swarts, (kvk-nummer 32163960), en mr H. de Groen (kvk-nummer 66855314). Iedere advocaat werkt voor eigen rekening en risico.

1.2 Een opdracht komt uitsluitend tot stand tussen enerzijds de opdrachtgever en anderzijds ‘opdrachtnemer’, zijnde hetzij mr J.P.H.C. Swarts, hetzij mr H. de Groen. De toepassing van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten. Geen enkele opdracht zal worden aanvaard door het samenwerkingsverband als zodanig, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht van opdrachtgever.

2.2 Ook indien door een andere advocaat werkzaamheden worden verricht ten behoeve van de uitvoering van de opdracht (waarneming), zijn deze voorwaarden van toepassing als ware deze advocaat de opdrachtnemer. De toepasselijkheid van de voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Naast de advocaten van SDG Advocaten, kunnen ook alle (rechts-)personen die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever door SDG Advocaten zijn ingeschakeld, op deze algemene voorwaarden jegens de opdrachtgever een beroep doen. Hetzelfde geldt voor (voormalige) werknemers van de in artikel 1.1. genoemde opdrachtnemers.

 

3.1 De opdrachten strekken niet tot advisering over buitenlands recht of fiscaal recht.

3.2 Gedurende 5 jaar na het afronden van een opdracht wordt het dossier bewaard, waarna het zonder verdere aankondiging zal worden vernietigd.

 

4.1 Opdrachtnemer kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval tot uitkering overgaat. Indien de uitvoering van een opdracht door opdrachtnemer leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer wordt uitbetaald.

4.2 Indien, om welke reden ook, geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, en aansprakelijkheid vaststaat, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een maal het in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar aan opdrachtgever in rekening gebrachte en ontvangen honorarium exclusief verschotten en omzetbelasting, tot een maximum van € 2.000,- (zegge: tweeduizend euro).

4.3 Indien door of in verband met de uitvoering van een opdracht of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, zal aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen, waarop de algemene bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) aanspraak geeft, met een maximum van € 2.000,00.

4.4 Voor zover personen die in verband met de uitvoering van de opdrachtvan opdrachtgever worden ingeschakeld, hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken, houden alle aan opdrachtnemer gegeven opdrachten de bevoegdheid van opdrachtnemer in om dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens opdrachtgever te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde personen is uitgesloten. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor tekortkomingen, strafbare feiten of onrechtmatige daden van deze derden.

4.5 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur.

4.6 De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.

4.7 Een schadevergoedingsvordering dient op straffe van verval te worden ingesteld binnen een periode van 1 jaar nadat de opdrachtgever (dan wel, indien niet dezelfde: de geleadeerde) bekend is met de schade en vermoedt of kan vermoeden dat opdrachtnemer daarvoor aansprakelijk zou kunnen zijn.

 

5.1 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer vrijwaart opdrachtgever opdrachtnemer en diens hulppersonen voor en tegen, en zal opdrachtgever opdrachtnemer schadeloos stellen -daaronder begrepen de redelijke kosten van rechtsbijstand- terzake van, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op opdrachtnemer mocht hebben of jegens opdrachtnemer mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door opdrachtnemer voor de opdrachtgever, of die anderszins verband houden met de opdracht van opdrachtgever aan opdrachtnemer.

5.2 Op de dienstverlening is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor een door opdrachtnemer of andere advocaten werkzaam in het samenwerkingsverband SDG Advocaten gedane melding in het kader van de Wwft en zal door de opdrachtgever worden gevrijwaard tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een zodanige melding.

5.3 Al het telefoon- faxverkeer, e-mailverkeer, dataverkeer, en audioverkeer van SDG Advocaten vindt ongecodeerd plaats, tenzij de opdrachtgever vooraf uitdrukkelijk en schriftelijk anders heeft verzocht en SDG Advocaten schriftelijk heeft bevestigd daarmee in te stemmen.

5.4 Verstrekte opdrachten worden door opdrachtnemer uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.

 

6.1 De door opdrachtgever verschuldigde tegenprestatie bestaat uit honorarium te vermeerderen met belaste en onbelaste verschotten en omzetbelasting. Verschotten zijn uitgaven zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, en kantoorkosten. Kantoorkosten (porti, telefoon, fax en e-mail, kopieerkosten en documenten-vervaardiging) bedragen 4% van het honorarium. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is het honorarium gebaseerd op het overeengekomen uurtarief, en bij gebreke daarvan een redelijk uurtarief op voorhand vastgesteld op € 200,00 per uur aan de opdracht bestede tijd. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

6.2 Opdrachtnemer kan betaling van een voorschot verlangen ter verrekening met tussentijdse declaraties dan wel met de einddeclaratie. Indien verrekening ertoe leidt dat een voorschotsaldo opraakt, dient opdrachtgever op verzoek van opdrachtnemer het voorschot aan te vullen tot het oorspronkelijke voorschotsaldo. Over het voorschot wordt geen rente vergoed.

6.3 Gewerkte uren en externe kosten worden tenminste maandelijks gedeclareerd. Opdrachtnemer is – te zijner keuze-  bevoegd declaraties tussentijds te verrekenen met ontvangen voorschotten.

 

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum zonder opschorting en/of verrekening te worden voldaan. Opdrachtgever is bij overschrijding van deze termijn in verzuim en wettelijke (handels)rente over het openstaande bedrag verschuldigd.

7.2 In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer eveneens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:

a) Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.

b) Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 75,00 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur.

7.3 Opdrachtnemer is bevoegd om niet aan te vangen met de werkzaamheden, de werkzaamheden op te schorten, of te staken, indien een opeisbare declaratie of een gevraagd voorschot door opdrachtgever niet is voldaan, zonder dat opdrachtnemer aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die hierdoor mocht ontstaan.

7.4 Indien een opdracht door meer dan een opdrachtgever wordt verstrekt, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen.

 

8.1 De persoonsgegevens van opdrachtgever worden door opdrachtnemer verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten betreffende juridische diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties alsmede de voorkoming en bestrijding van fraude.

8.2 Indien opdrachtgever een overeenkomst met opdrachtnemer aangaat, worden zijn persoonsgegevens bewaard voor de uitvoering van deze overeenkomst. Hiervoor geldt een bewaartermijn van minimaal vijf jaar, waarna opdrachtnemer het vrij staat om de gegevens te vernietigen.

8.3 Opdrachtgever kan persoonsgegevens inzien indien daartoe een schriftelijk verzoek wordt ingediend bij opdrachtnemer. Eventuele onjuistheden in de verstrekte gegevens worden op schriftelijke verzoek van opdrachtgever gewijzigd of verwijderd. Daarnaast heeft opdrachtgever het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, tenzij opdrachtnemer gerechtvaardigde gronden aanvoert voor de verwerking die zwaarder weegt dan de belangen en rechten van opdrachtgever.

8.4 Indien opdrachtgever opdrachtnemer een e-mail stuurt, is dit op eigen risico. De verbinding voor het versturen ervan is niet beveiligd. Informatie die opdrachtgever per e-mail naar een van de in de website genoemde e-mailadressen stuurt kenmerkt opdrachtnemer / SDG Advocaten als niet vertrouwelijk. Voor eventuele schade ontstaan als gevolg door gebreken in de beveiliging van de e-mailadressen of website is opdrachtnemer niet aansprakelijk.

 

9.1 Indien voor de opdrachtgever een toevoeging is verkregen en de verleende toevoeging op enig moment met terugwerkende kracht wordt ingetrokken door de Raad voor Rechtsbijstand, omdat bijvoorbeeld achteraf blijkt dat inkomen van opdrachtgever alsnog boven de inkomensnormen ligt, opdrachtgever een hoger vermogen heeft dan het vrijgestelde vermogen, of sprake is van een resultaat in het dossier van meer dan de hiertoe gestelde normen (zie voor de actuele bedragen www.rvr.org), mag opdrachtnemer een uurtarief voor bijstand en/of reeds verrichte werkzaamheden in rekening brengen vanaf het moment dat opdrachtnemer opdrachtgever heeft bijgestaan. Dit uurtarief bedraagt € 170,00 per uur te vermeerderen met 21% btw en te vermeerderen met eventuele belaste en onbelaste verschotten. Verschotten zijn de voor opdrachtgever gedane uitgaven, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, reis- en verblijfkosten, bureaukosten (porti, telefoon, telefax, fotokopieën en dergelijke). De bureaukosten bedragen 4% van het geldende uurtarief.

9.2 Indien voor de opdrachtgever een toevoeging is verkregen en aan opdrachtgever een proceskostenvergoeding wordt toegekend in een gerechtelijke procedure zal de Raad voor Rechtsbijstand feitelijk de eigen bijdrage verhogen tot het bedrag dat aan proceskosten is toegekend. Dit betekent dat het door opdrachtgever aan de opdrachtnemer verschuldigd honorarium c.q. eigen bijdrage wordt verhoogd met het verschil tussen deze proceskostenvergoeding en de eerder vastgestelde eigen bijdrage (aangezien dit door de Raad voor Rechtsbijstand in mindering wordt gebracht op de vergoeding aan opdrachtnemer). Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd aan opdrachtgever een aanvullende factuur te sturen voor het verschil tussen de eerder betaalde eigen bijdrage en het (hogere) bedrag aan proceskostenvergoeding. Indien de wederpartij het bedrag aan proceskosten voldoet op de derdengeldenrekening van kantoor, kan van dit bedrag het verschil tussen de eerder bepaalde eigen bijdrage en het bedrag aan proceskostenvergoeding worden verrekend met de aanvullende factuur aan eigen bijdrage en derhalve rechtstreeks aan opdrachtnemer ten goede komen. Worden de proceskosten niet na eerste aanzegging en zonder executie van de gerechtelijke titel geïncasseerd, dan voldoet opdrachtgever het aanvullende bedrag rechtstreeks aan opdrachtnemer.

 

10. Op de rechtsverhouding tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

De rechtsgebieden van Swarts De Groen Advocaten.

Met de aan uw zaak te besteden tijd gaan wij zorgvuldig en efficiënt om. Wij houden van duidelijk taalgebruik. Voordat u uw zaak aan ons toevertrouwt maken wij met u heldere afspraken. Bij ons geen verrassingen.


Erfrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ERFRECHT

Lees verder…

Huurrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

HUURRECHT

Lees verder…

Contracten-en-Consumentenrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

CONTRACTEN- & CONSUMENTENRECHT

Lees verder…

Arbeidsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ARBEIDSRECHT

Lees verder…

Incasso-en-Beslag-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

INCASSO & BESLAG

Lees verder…

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

AANSPRAKELIJKHEIDS- & VERZEKERINGSRECHT

Lees verder…

Bestuursrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

BESTUURSRECHT

Lees verder…

Personen-en-Familierecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

PERSONEN- & FAMILIERECHT

Lees verder…

Bouwrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

VASTGOED- & BOUWRECHT

Lees verder…

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl