Bij Swarts De Groen Advocaten is uw arbeidsrechtelijke kwestie in goede handen.

Arbeidsrecht

In het arbeidsrecht zijn het vaak de kleine details die het verschil maken en een kleine misstap kan grote gevolgen hebben. Een goede inschatting en voorbereiding van uw zaak, kan daarom bepalend zijn voor een succesvol resultaat.

Een goed juridisch professial zal net die zaken zien waar het om draait. Mr. De Groen heeft de ervaring in het arbeidsrecht die vereist is om de zaken en de details juist beoordelen:

  • in het adviserende voortraject
  • bij het opstellen of controleren van contracten,
  • bij het procederen in ontslagzaken.

Zeker in het voortraject, kan hierdoor een bepalende voorsprong worden verkregen.

Omdat mr De Groen zowel werknemers als werkgevers bijstaat, kan hij de zaken ook vanuit de positie van de ander zien, zodat ook de knelpunten van de andere partij bekend zijn. Dit biedt een betere onderhandelingspositie en versterkt uw zaak.

U bent werknemer?

Swarts de Groen Advocaten kan u bijstaan bij alle problemen met uw werk. Dit betreft onder meer

  • Ontslag, of dreigend ontslag
  • Beoordelen van een vaststellingsovereenkomst/ beëindigingsovereenkomst
  • een verstoring van de relatie met de werkgever of collega’s / arbeidsconflict
  • arbeidsongeschiktheid en re-integratie
  • Wijziging van de arbeidsvoorwaarden
  • Niet uitbetaling overuren / toeslag / vakantiedagen
  • Faillissementsaanvraag werkgever

U bent werkgever?

De werknemer wordt in Nederland goed beschermd en het arbeidsrecht is gecompliceerd. Het is van groot belang te weten wat een werkgever in een concreet geval kan doen en wat niet. Goede juridische bijstand en advisering in het arbeidsrecht is essentieel voor iedere ondernemer met personeel in dienst

Wanneer uw arbeidszaken op de juiste manier worden afgehandeld, kan dit u veel geld en energie besparen. Bijvoorbeeld bij ontslag, arbeidsgeschillen, ziekte en re-integratie, of bedrijfsreorganisaties, kan mr De Groen uw belangen behartigen, zodat uw zaken in goede banen worden geleid. Dit betreft onder meer bijstand en advies inzake:

Veel behandelde onderwerpen:

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl

Ziekte en re-integratie

Bij arbeidsongeschiktheid (ziekte) gelden tal van bijzondere regels. Bijvoorbeeld het ontslagverbod bij ziekte, loondoorbetalingsverplichting voor maximaal twee jaar en re-integratie verplichtingen voor werkgever en werknemer. Daarbij komen werkgever en werknemer tevens in aanraking met het UWV, alsmede bijzondere arbeidsongeschiktheidsregelingen zoals de ziektewet, WIA, WAZ en Wajong. Hier zijn derhalve veel raakvlakken met het sociale zekerheidsrecht. Omdat mr De Groen daarin eveneens werkzaam is, kan hij tevens in het traject met de werkgever rekening houden met de belangen en mogelijkheden.

Concurrentiebeding en relatiebeding

Een concurrentiebeding dient ertoe om aantasting van de bedrijfsbelangen van de werkgever te voorkomen en beperkt de werknemer hiertoe in zijn rechten. Hierin dient zodoende een evenwicht te zijn tussen deze belangen, waartoe wettelijke regels zijn opgesteld. Voor de geldigheid van een concurrentie- en relatiebeding gelden eveneens wettelijke eisen.

Een concurrentiebeding belet de werknemer voor een bepaalde periode na het einde van het dienstverband werkzaamheden te verrichten die gelijk(soortig) zijn aan die van de voormalige werkgever. Een relatiebeding is een verbod voor de werknemer om in contact te treden met de relaties van de werkgever.

Bij de beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan de toepassing van een concurrentie- en relatiebeding vragen oproepen en een geschil veroorzaken. In sommige gevallen kan de kantonrechter worden verzocht om een concurrentie- of relatiebeding geheel of gedeeltelijk te vernietigen. Ook voor zulke procedures bent u bij Swarts De Groen Advocaten aan het juiste adres.

Ambtenarenrecht

Ook de ambtenaar heeft wel eens onenigheid met zijn werkgever. Dit kan, zoals ook in het gewone arbeidsrecht, resulteren in een ontslag of andere sancties. Mr. De Groen heeft ruime ervaring in het specifieke ambtenarenrecht, maar tevens in het bestuurs(proces)recht én algemene arbeidsrecht. Dit maakt dat wij de zaak breder zien en de procesmogelijkheden optimaal kunnen inzetten.

De positie van de ambtenaar is geheel anders dan de werknemer in het reguliere arbeidsrecht. Een ambtenaar is niet in dienst op basis van een arbeidsovereenkomst in de zin van het burgerlijk wetboek, maar is werkzaam op basis van een bestuurlijke aanstelling. Voor ambtenaren geldt dan ook een geheel ander rechtssysteem en andere normen voor ontslag en aanverwante zaken, zoals een beëindigingsvergoeding, gronden van ontslag en een andere procedure wanneer er geschil ontstaat waar partijen niet uitkomen.

In het ambtenarenrecht wordt een bestuursrechtelijke procedure gevolgd met daarop van toepassing de regels uit het bestuursrecht (Awb). De termijnen hierin zijn kort en fataal. Het is daarom verstandig om direct een advocaat in te schakelen wanneer er zaken mis dreigen te gaan of er besluiten worden genomen die uw positie als ambtenaar kunnen schaden. Swarts De Groen Advocaten kan u bijstaan en adviseren en begeleidt u bij alle problemen met uw werk. Juist wanneer de zaak in een beginstadium verkeerd, kan er nog veel ten goede worden gekeerd.

Verkapte arbeidsovereenkomst

Een bijzondere categorie is de verkapte arbeidsovereenkomst. Dit betekent dat weliswaar op papier een ander soort overeenkomst is gesloten, maar in de praktijk wordt voldaan aan alle voorwaarden om van een arbeidsovereenkomst te kunnen spreken. Daarbij speelt de wet DBA een rol. Deze wet gaat over de vraag of er sprake is van een overeenkomst van opdracht of een verkapte arbeidsovereenkomst.

Of er sprake is van een arbeidsovereenkomst, is afhankelijk van drie elementen: 1) loon, 2) arbeid en 3) een gezagsverhouding. Bij een overeenkomst van opdracht met een ZZP’er is in beginsel al snel voldaan aan elementen 1 en 2, zodat het meestal uitsluitend nog gaat om de vraag naar de gezagsverhouding. Dit is zeer subjectief en zal per geval moeten worden bekeken.

Indien blijkt dat sprake is van een arbeidsovereenkomst heeft dat grote (financiële) gevolgen. Er blijkt dan bijvoorbeeld met terugwerkende kracht recht te bestaan op een CAO-loon en pensioenrechten. Het loont hierdoor om (als opdrachtgever) dit goed te regelen of (als zzper) om dit na te laten gaan. Mr De Groen kan u bijstaan in de beoordeling van uw situatie en zo nodig het handhaven van uw rechten.

Als het om arbeidsrecht gaat zal mr. Hugo de Groen uw zaak in behandeling nemen

mr Hugo de Groen

Vooral een snelle doorgronding van het rechtsprobleem én de spelende belangen is voor een advocaat essentieel. Uiteindelijk telt alleen het resultaat.

Kom meer te weten over mr. Hugo de Groen…

De rechtsgebieden van Swarts De Groen Advocaten.

Met de aan uw zaak te besteden tijd gaan wij zorgvuldig en efficiënt om. Wij houden van duidelijk taalgebruik. Voordat u uw zaak aan ons toevertrouwt maken wij met u heldere afspraken. Bij ons geen verrassingen.


Erfrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ERFRECHT

Lees verder…

Huurrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

HUURRECHT

Lees verder…

Contracten-en-Consumentenrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

CONTRACTEN- & CONSUMENTENRECHT

Lees verder…

Arbeidsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ARBEIDSRECHT

Lees verder…

Incasso-en-Beslag-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

INCASSO & BESLAG

Lees verder…

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

AANSPRAKELIJKHEIDS- & VERZEKERINGSRECHT

Lees verder…

Bestuursrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

BESTUURSRECHT

Lees verder…

Personen-en-Familierecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

PERSONEN- & FAMILIERECHT

Lees verder…

Bouwrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

VASTGOED- & BOUWRECHT

Lees verder…

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl