Bij Swarts De Groen Advocaten is uw erfrechtelijke kwestie in goede handen.

Erfrecht

Het erfrecht bepaalt hoe bezittingen en schulden van de erflater overgaan op de erfgenamen. Het is een complex rechtsgebied met vele bijzondere regel, maar ook een zeer gevoelig en persoonlijk rechtsgebied. Zeker als het mis gaat.

Wanneer er een procedure gevoerd moet worden, kan erfrechtadvocaat mr De Groen u bijstaan om uw rechten veilig te stellen en te handhaven. Tevens kan mr De Groen u adviseren wanneer u zich afvraagt of de zaken wel correct verlopen of wanneer u anderszins vragen heeft over uw rechtspositie.

Meer info:

 

Vragen / meer informatie

Mr De Groen kan u bijstaan in de beoordeling van uw situatie en zo nodig het handhaven van uw rechten. Bel geheel vrijblijvend 035 588 5335 of email: info@sdga.nl en wij kunnen bespreken wat wij voor u kunnen doen.

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

Telefoon: 035 588 5335 of E-mail: info@sdga.nl

Beneficiair aanvaarden / zuiver aanvaarden

Een erfgenaam die in kennis wordt gesteld van een nalatenschap heeft drie mogelijkheden. Hij kan de nalatenschap zuiver aanvaarden, benificair aanvaarden of verwerpen.

Wanneer iemand kiest voor verwerping van de nalatenschap, kan dit door een verklaring bij de griffie van de rechtbank van het sterfhuis (art 1:13). Wanneer duidelijk is dat er alleen of voornamelijk schulden zullen zijn in de nalatenschap en verder geen bemoeienis met de verdere afwikkeling gewenst is, is dit een veelgemaakte keuze.

Wanneer er wel een kans bestaat op een positieve nalatenschap, maar dit is niet zeker, is de optie van de benificaire aanvaarding de meest voor de hand liggend. Dit wordt tevens genoemd “aanvaarding onder het voorrecht van boedelbeschrijving”. Meest kenmerkend aan benificaire aanvaarding is dat de schuldeisers alleen bij de erfgenaam kunnen verhalen wat deze erfgenaam uit de nalatenschap heeft verkregen. In tegenstelling tot zuivere aanvaarding, waarbij de erfgenaam ook voor zijn overige vermogen instaat voor de schulden van de erflater. Wanneer overigens de wettelijke verdeling van kracht is (erflater had geen testament), is dit risico beperkt.

Een tweede groot verschil met zuivere aanvaarding, is dat bij benificaire aanvaarding de nalatenschap moet worden vereffend. Hiervoor gelden tal van bijzondere regels volgens afdeling 4.6.3 van het Burgerlijk wetboek. De hoofdregel is dat de erfgenamen gezamenlijk vereffenaar worden. Is dit om een reden niet mogelijk, bijvoorbeeld door hoogoplopende onenigheid, kan de rechtbank een van de erfgenamen of een derde benoemen tot verffenaar.

Vereffening

De vereffening houdt in dat de bezittingen en schulden van een nalatenschap wordt geïnventariseerd, te gelde wordt gemaakt en wordt verdeeld. Daartoe dient onder meer bekend te zijn wie de schuldeisers zijn, hetgeen dient te worden onderzocht.

In beginsel zijn bij beneficiaire aanvaarding alle erfgenamen gezamenlijk vereffenaar, tenzij een vereffenaar wordt benoemd. Dit is wettelijk geregeld in artikel 4:203 BW.

Wanneer er onderlinge onenigheid bestaat, zal e.e.a. moeizaam gaan. Ieder van de erfgenamen kan dan de rechtbank verzoeken om aanwijzing van een vereffenaar. Dit kan ook een van de erfgenamen zijn.

Wettelijke verdeling

Wanneer de erflater geen testament heeft, kunnen de betrokken nabestaanden erfgenaam worden op grond van het wettelijk erfrecht, ook wel versterferfrecht genoemd. De nalatenschap wordt dan verdeeld op grond van de wet, ofwel is sprake van een wettelijke verdeling.

Wanneer de erflater een echtgenoot nalaat, is de hoofdregel van artikel 4:13 BW dat deze alle goederen van de nalatenschap verkrijgt en de voldoening van de schulden voor zijn rekening neemt. De kinderen verkrijgen hun erfdeel in – in beginsel – niet opeisbare vordering op de langstlevende echtgenoot, overeenkomend met de waarde van zijn erfdeel.

Ook wanneer er wel een testament is, kan de wettelijke verdeling worden toegepast. Het testament werkt dan aanvullend. Hierin kunnen dan bijvoorbeeld – naast de wettelijke gronden voor opeisbaarheid – aanvullende gevallen worden genoemd van opeisbaarheid van de vorderingen van de kinderen, zoals hertrouwen of emigratie.

Wilsrechten

Om te voorkomen dat bij hertrouwen de kinderen nooit hun erfdeel van de nalatenschap kunnen verkrijgen, bestaan er in de wet zgn. wilsrechten. Deze bieden een zekerheidsrecht dat stiefkinderen kunnen gebruiken voor de vordering die zijn hebben. De verschillende wettelijke wilsrechten zijn geregeld in artikel 4:19 – 4:22 BW.

Door uitoefening van het wilsrecht verkrijgt een kind het bloot eigendom van goederen uit de nalatenschap met de waarde van ten hoogste zijn geldvordering. De stiefouder behoudt het vruchtgebruik hierover.

Legitieme portie

De legitieme portie staat bekend als het deel dat een afstammeling (legitimaris) verkrijgt, wanneer hij door de erflater is onterft. Grofweg bedraagt voor iedere legitimaris de legitieme portie de helft van zijn wettelijk erfdeel. In de wet is dit omschreven als een deel over een fictief vermogen, aangeduid als de legitimaire massa. De legitimaire massa wordt berekend door de nalatenschap te vermeerderen met bepaalde giften en verminderd met bepaalde schulden.

De legitimaris is formeel geen erfgenaam, maar een schuldeiser op de nalatenschap. Hij heeft een vordering op de gezamenlijke erfgenamen en bij wettelijke verdeling op de langstlevende echtgenoot. Wanneer een erfgenaam zuiver heeft aanvaard, is deze ook persoonlijk aansprakelijk voor het tekort dat een legitimaris heeft, naar evenredigheid van het erfportie.

Een legitimaris heeft recht op inzage in de stukken die hij nodig heeft voor de berekening van zijn legitieme portie. Indien dit geweigerd wordt, kan de legitimaris via de rechter inzage of afgifte afdwingen.

De executeur

Een erflater kan in zijn testament een executeur of meerdere executeurs benoemen. Wanneer er meerdere worden benoemd, kan er een taakverdeling worden bepaald. De executeur die wordt benoemd, dient allereerst te beslissing of hij deze benoeming aanvaard.

Wat doet de executeur?

De taken van de executeur zijn in de wet (artikel 4:144 e.v. BW) omschreven. Dit betreft onder meer:

  • Het beheer van de nalatenschap;
  • Betalen van schulden;
  • Te gelde maken van goederen;
  • Vertegenwoordigen van de erfgenamen;
  • Aanwijzen (evt.) boedelnotaris;
  • Boedelbeschrijving opmaken;
  • Oproepen schuldeisers;

Wanneer sprake is van een buitengewone slechte taakuitoefening door de executeur, kan de kantonrechter worden verzocht om hem te ontslaan. De executeur kan ook zelf zijn ontslag indienen bij de kantonrechter.

Aan het einde van zijn beheer, moet de executeur rekening en verantwoording afleggen.

Testament, geldigheid

Het testament wordt ook wel de uiterste wilsbeschikking genoemd en hierbij kan iemand bepalen over zijn nalatenschap na het overlijden en daarbij afwijken van het wettelijk versterfrecht. Het is het belangrijkste juridisch document in het erfrecht en vormt (wanneer opgemaakt) het uitgangspunt voor de verdeling. Er kan zeer veel testamentair worden geregeld. Enkele voorbeelden zijn onterving, het juist toebedelen van zaken (legaten), aanwijzen van een executeur, toewijzen vruchtgebruik, enz.

Juridische geschillen over testamenten betreffen veelal discussie over de uitleg van het testament of de wijze waarop deze tot stand is gekomen. De uitleg van het testament heeft zijn bijzonderheden en bijzondere wettelijke bepalingen. Testamenten kunnen ook onderhevig zijn aan wilsgebreken, zoals dwaling, bedreiging en bedrog (misbruik van omstandigheden is uitgesloten) en kan op deze gronden vernietigbaar zijn. Een strijd met de openbare orde of goede zeden kan leiden tot nietigheid.

Het komt vaak voor dat iemand op latere leeftijd onder invloed van een derde zijn testament opeens ten gunste of ten koste van een ander aanpast. Dit kan in sommige gevallen leiden tot vernietigbaarheid.

Verder kan nog spelen de handelings(on)bekwaamheid of onbevoegdheid tot het opmaken van het testament, of onmogelijkheid tot uitvoering ervan.

Als het om erfrecht gaat zal mr. Hugo de Groen uw zaak in behandeling nemen

mr Hugo de Groen

Vooral een snelle doorgronding van het rechtsprobleem én de spelende belangen is voor een advocaat essentieel. Uiteindelijk telt alleen het resultaat.

Kom meer te weten over mr. Hugo de Groen…

De rechtsgebieden van Swarts De Groen Advocaten.

Met de aan uw zaak te besteden tijd gaan wij zorgvuldig en efficiënt om. Wij houden van duidelijk taalgebruik. Voordat u uw zaak aan ons toevertrouwt maken wij met u heldere afspraken. Bij ons geen verrassingen.


Erfrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ERFRECHT

Lees verder…

Huurrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

HUURRECHT

Lees verder…

Contracten-en-Consumentenrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

CONTRACTEN- & CONSUMENTENRECHT

Lees verder…

Arbeidsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

ARBEIDSRECHT

Lees verder…

Incasso-en-Beslag-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

INCASSO & BESLAG

Lees verder…

Aansprakelijkheids-en-verzekeringsrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

AANSPRAKELIJKHEIDS- & VERZEKERINGSRECHT

Lees verder…

Bestuursrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

BESTUURSRECHT

Lees verder…

Personen-en-Familierecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

PERSONEN- & FAMILIERECHT

Lees verder…

Bouwrecht-Swarts-De-Groen-Advocaten-Soest

VASTGOED- & BOUWRECHT

Lees verder…

Neem nu contact op met onze advocaten voor vrijblijvend advies.

t: +31 (0)35 588 5335 | e: info@sdga.nl